تبلیغات
گرمی عشق - 10 چیز که خداوند در مورد انها از تو سوال نمی کند

گرمی عشق

زندگی یعنی چکیدن,همچو شمع از گرمی عشق

10 چیز که خداوند در مورد انها از تو سوال نمی کند
          

1- 
خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می شدی , بلکه از تو خواهد پرسید که چند نفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی؟

2- خداوند از تو نخواهد پرسید زیر بنای خانه ات چند متر بود, بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوشامد گفتی؟

3- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباسهایی در کمد داشتی, بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟

4- خداوند از تو نخواهد پرسید بالاترین میزان حقوق تو چقدر بود؟ بلکه از تو خواهد پرسید ایا سزاوار گرفتن ان بودی؟

5- خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود , بلکه از تو خواهد پرسید ایا ان را به بهترین نحو انجام دادی؟

6- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه تعداد دوست داشتی, بلکه از تو خواهد پرسید برای چند نفر دوست و رفیق بودی؟

7- خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی میکردی, بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟

8- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود, بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟

9- خداوند از تو نخواهد پرسید چرا انقدر طول کشید به جستجوی رستگاری بپردازی, بلکه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم به عمارت بهشتی خواهد برد.

10- خداوند از تو نخواهد پرسید که چرا این مقاله را برای دوستانت نخواندی, بلکه خواهد پرسید ایا از خواندن ان برای دیگران در وجدان خود احساس شرمندگی میکردی؟


[ دوشنبه 25 اردیبهشت 1391 ] [ 08:35 ق.ظ ] [ نگار ] [ نظرات() ]